Skočit na obsah
Skočit k navigaci

Garance distribuce a dodávek elektřiny

Pragoplyn, a.s., poskytuje komplexní služby související s dodávkou a odběrem elektrické energie: zabezpečení, distribuci a dodávku vlastní komodity.

Dodávky elektřiny jsou v současné době realizovány zákazníkům působícím v celé řadě odvětví, především v průmyslu, obchodu, bankovnictví, zdravotnictví a veřejné správě, a to s garancí dodržení stability, kvality a bezpečnosti.

Dodávka elektrické energie je zajištěna zákonným postupem, který vymezuje Energetický zákon 458/2000 Sb. v platném znění a vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona (541/2005 Sb.) v platném znění. V případě krizového stavu celé elektrické sítě v České republice, kdy nelze zaručit smluvně ujednanou výši dodávky elektrické energie, je postupováno v souladu s energetickým zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení a dále podle vyhlášky č. 80/2010 Sb., vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu.

Pragoplyn, a.s., spolupracuje se všemi regionálními distributory elektrické energie, kteří působí na území České republiky. Zajištění většího počtu smluvních dodavatelů elektrické energie umožňuje společnosti Pragoplyn, a.s., diferencovat nákup elektrické energie a současně také výrazně snížit rizika.

Distribuci zajišťujeme pro konečné zákazníky na regionální i lokální úrovni. Zajišťujeme kompletní poradenství v oblasti sjednávání distribučních kapacit.

Pragoplyn, a.s. nabízí svým stávajícím i novým zákazníkům komplexní optimalizaci distribučních sazeb

Každý zákazník z řad maloodběratelů/podnikatelů má zvolenou distribuční sazbu u příslušného provozovatele distribuční soustavy. Distribuční sazba byla zákazníkovi přidělena a ve většině případů nemusí odrážet okamžitý stav a energetickou náročnost současné spotřeby zákazníka.

Málokterý zákazník ví, že může ušetřit až desetitisíce korun tím, že požádá o přehodnocení a optimalizaci svých distribučních sazeb na základě jeho spotřeby elektrické energie. Důvody nesprávně nastavené distribuční sazby mohou být různé. Zákazník například koupí nemovitost s původně nastaveným tarifem. Dalším obvyklým scénářem je razantní změna spotřeby zákazníka. Právě výše spotřeby zákazníka je hlavním faktorem, od něhož se volba správného tarifu odvíjí. Efektivní nastavení distribuční sazby přinese zákazníkům finanční úsporu při stejné spotřebě až o několik procent z celkové částky za dodávku elektřiny.

Pragoplyn, a.s. proto přichází s nabídkou bezplatného poradenství při optimalizaci distribuční sazby, ale i jiných obchodně technických podmínek. V rámci bezplatného poradenství jsou zástupci společnosti připraveni doporučit zákazníkovi změnu distribuční sazby, povede-li taková změna k úspoře zákazníka, navrhnout vhodný produkt spotřeby nebo odpovídající rezervovaný příkon (hlavní jistič) a vyřídit veškerou související administrativu.

Na základě uzavřené smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny Vám Pragoplyn, a.s. předloží rozdíl poplatků po změně distribučních sazeb a zajistí přidělení nové sazby u příslušného provozovatele distribuční soustavy.

Využijte tuto příležitost výrazně uspořit na platbách za distribuci elektrické energie!

Pro více informací, prosím kontaktujte Ing. Marka Medve(marek.medve@pragoplyn.cz)


Vyhláška Energetického regulačního úřadu o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (51/2006 Sb.)

Pravidla provozování distribučních soustav (PPDS)