Skočit na obsah
Skočit k navigaci

Jak přejít ke společnosti Pragoplyn, a.s.

Postup při procesu změny dodavatele zemního plynu

Pokud se rozhodnete pro změnu dodavatele plynu a chcete přejít k naší společnosti Pragoplyn, a.s., v nejjednodušším případě vám postačí udělat dva kroky.

  • Prvním krokem je ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem plynu (neplatí samozřejmě pro nově se připojující zákazníky).
  • Druhým krokem je pak uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu s naší společností.

Podání žádosti o ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem plynu je nutné podat nejpozději k termínu dohodnutém ve stávající smlouvě nebo uvedeném v obchodních podmínkách původního dodavatele plynu. Pokud řádně neukončíte předcházející smluvní vztah, musíte počítat s odpovídajícími právními následky (např. se vznikem odpovědnosti za způsobenou škodu).

Společnost Pragoplyn nabízí uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, což je nejjednodušší způsob, jak si zajistit veškeré služby související s dodávkami plynu. Na základě této smlouvy vám zajistíme kompletní služby, tj. nejen plyn jako takový, ale i další služby nutné pro zajištění dodávky plynu, tj. přepravu, distribuci, uskladňování plynu a služby operátora trhu. Uzavřením této smlouvy pro vás celý proces, z hlediska zajištění činností spojených se změnou dodavatele plynu, končí.

Pokud se nerozhodnete pro smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, můžete si sami uzavřít samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb. To znamená, že pak musíte uzavřít zvlášť smlouvu o dodávkách plynu, o distribuci plynu, o přepravě plynu a, pokud to vyžaduje průběh jeho odběru, tak i smlouvu o uskladňování plynu.

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu musí být uzavřena v dostatečném časovém předstihu, ve většině případů minimálně 18 dní, před požadovaným termínem platnosti změny dodavatele plynu. Termín pro podání žádosti o změnu dodavatele plynu se liší podle jednotlivých typů změn dodavatele plynu.

Podle toho, za jakých okolností a z jakých důvodů změna dodavatele plynu probíhá, rozlišujeme tři typy změn dodavatele plynu. Ve většině případů bude změna dodavatele plynu probíhat podle tzv. standardní změny dodavatele plynu, kdy dochází v odběrném místě zákazníka pouze ke změně dodavatele plynu v průběhu deseti pracovních dní.

V krajních případech, kdy dodavatel pozbude možnosti nebo oprávnění dodávat plyn do odběrného místa zákazníka, je zákazník buď zařazen pod dodavatele poslední instance a jsou mu zajištěny dodávky za regulované ceny nebo může využít mechanismu v podobě tzv. rychlé změny dodavatele plynu a svého nového dodavatele plynu si vybrat. Rychlá změna dodavatele plynu proběhne do čtyř kalendářních dní po oznámení o nemožnosti dodavatele dodávat plyn zákazníkům, je však nutné požádat o rychlou změnu dodavatele plynu nejpozději 3 dny po tomto oznámení.

Dodavatelem poslední instance je dodavatel plynu, který má za určitých podmínek povinnost dodávat plyn domácnostem a malým zákazníkům za ceny regulované Energetickým regulačním úřadem. Dodavatel poslední instance je pojistkou pro domácnosti a malé zákazníky, kteří mají právo na volbu svého dodavatele plynu, avšak z různých možných příčin svého dodavatele plynu nemají. Povinnost dodavatele poslední instance dodávat plyn těmto zákazníkům se ruší v případě zjištění neoprávněného odběru plynu.

Posledním typem změny dodavatele plynu je změna dodavatele plynu formou registrace údajů. Sem patří změna dodavatele plynu, jde-li o zahájení či obnovení dodávek plynu do odběrného místa zákazníka po neoprávněném odběru plynu, zahájení dodávek do odběrného místa nově se připojujícího zákazníka, nebo jedná-li se o změnu zákazníka a dodavatele v odběrném místě (tzv. „přepis“). Žádost o změnu dodavatele plynu formou registrace údajů je nutné podat nejpozději sedm kalendářních dní před požadovanou účinností změny.

Standardní změna dodavatele plynu nabývá účinnosti vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce, který je uveden v žádosti o standardní změnu dodavatele plynu. Rychlá změna dodavatele plynu nabývá účinnosti následující den po podání žádosti a změna dodavatele plynu formou registrace údajů nabývá účinnosti ke dni uvedenému v žádosti o změnu, není však vázána na začátek měsíce.

Společnost Pragoplyn, a.s. vám v rámci zajištění služeb zákazníkovi nabízí vyřízení změny dodavatele za vás na základě plné moci, určené k zastupování na tento úkon.

Postup při procesu změny dodavatele elektřiny

Pokud se rozhodnete pro změnu dodavatele elektřiny a chcete přejít k naší společnosti Pragoplyn, a.s., v nejjednodušším případě vám postačí udělat dva kroky.

  • Prvním krokem je ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny (neplatí pro nově se připojující zákazníky).
  • Druhým krokem je pak uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s naší společností.

1. Žádost o ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny je nezbytné podat nejpozději v termínu dohodnutém ve stávající smlouvě nebo uvedeném v obchodních podmínkách původního dodavatele elektřiny. Pokud zákazník řádně neukončí předcházející smluvní vztah, musí počítat s odpovídajícími právními následky (např. se vznikem odpovědnosti za způsobenou škodu).

Pro zjednodušení administrace změny dodavatele lze při podpisu smlouvy o sdružených dodávkách udělit společnosti Pragoplyn, a.s., plnou moc k zastupování, na základě které je Pragoplyn, a.s. oprávněn jednat jménem zákazníka a učinit tak úkony a činnosti týkající se administrace změny dodavatele, a potažmo přispět svými zkušenostmi k urychlení celého procesu.

V případě, že zákazník neudělí plnou moc k zastupování v procesu administrace změny dodavatele, je nezbytné, aby si celý proces vyřídil sám. Úplný soupis nutných kroků a dalších probíhajících činností a jejich návazností je uveden v § 30 vyhlášky č. 541/2005 Sb. v platném znění.

Jaká je časová náročnost procesu změny dodavatele?

Časová lhůta potřebná k provedení změny dodavatele se odvíjí od doby potřebné pro ukončení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem. Délka výpovědní lhůty je dána smlouvou se stávajícím dodavatelem. V případě smluv uzavřených na dobu neurčitou je obvyklá tříměsíční výpovědní lhůta.

Jaká je finanční náročnost procesu změny dodavatele?

Změna dodavatele elektřiny je v souladu s energetickým zákonem (zákon č. 458/2000 Sb.) a evropskými směrnicemi poskytována zdarma a dodavatelé nejsou oprávněni za provedení této změny účtovat jakékoli poplatky.

Je nezbytné uzavírat při změně dodavatele smlouvu o připojení s příslušným provozovatelem distribuční soustavy?

Před první změnou dodavatele podává účastník trhu s elektřinou, jehož odběrné nebo předávací místo je připojeno k přenosové nebo k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi vyšším než 1 kV, u provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy žádost o uzavření nové smlouvy o připojení, a to nejpozději do desátého pracovního dne před datem, od kterého se má dodávka uskutečnit.

Pokud zákazník provádí změnu dodavatele poprvé a nemá dosud uzavřenu smlouvu o připojení, může samostatně požádat příslušného provozovatele distribuční soustavy o uzavření takové smlouvy. Na základě udělené plné moci může být žádost o uzavření smlouvy o připojení řešena jménem zákazníka naší společností.

Při změně zákazníka v odběrném místě je třeba žádat o převedení, respektive uzavření, nové smlouvy o připojení na nového zákazníka.

2. Společnost Pragoplyn nabízí uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny, což je nejjednodušší způsob, jak si zajistit veškeré služby související s dodávkami elektřiny. Smlouva je uzavírána bez zbytečného odkladu od podpisu akceptačního protokolu nabídky. Pro zákazníky typu maloodběratele/podnikatele je nejvhodnější uzavřít s novým dodavatelem smlouvu o sdružených službách dodávek elektřiny. Na základě takové smlouvy dodavatel zajistí zákazníkovi kompletní služby související s dodávkou elektřiny, tzn. dodávku silové elektřiny a rovněž dopravu elektřiny do předmětných odběrných míst zákazníka. V praxi to znamená, že zákazníkovi bude předložena jedna souhrnná faktura, na které budou vyúčtovány všechny položky a služby spojené s dodávkou elektřiny (tzn. dodávka silové elektřiny, služby distribuce elektřiny a regulované služby). Smlouva je uzavírána v režimu přenesení odpovědnosti zákazníka za odchylku na Pragoplyn, a.s., a v rámci smlouvy se sjednávají technické parametry dodávky dle segmentu (např. rezervovaná kapacita, plán odběru, regulační stupně apod.). Po podpisu smlouvy zahájí Pragoplyn, a.s., proces změny dodavatele.

Jaký typ smlouvy na dodávku uzavřít?

Smlouvy se dělí na dva základní typy:

1. Smlouvu o dodávce elektrické energie - zákazník musí mít uzavřenu samostatně smlouvu o distribuci.

V případě, že se zákazník rozhodne uzavřít smlouvu o dodávce elektřiny, a nikoli smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, musí si samostatně a na vlastní náklady zajistit uzavření smlouvy o distribuci elektřiny s příslušným provozovatelem distribuční soustavy.

2. Smlouva o sdružených službách dodávky elektrické energie – u této smlouvy je současně s dodávkou komodity poskytována zákazníkovi prostřednictvím obchodníka rovněž distribuce elektřiny.

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny musí být uzavřena v dostatečném časovém předstihu, a to minimálně 10 dní jak pro nízké napětí (NN), tak pro vysoké napětí (VN), před požadovaným termínem platnosti změny dodavatele elektřiny.

Připravíme vám nabídku

V případě zájmu o vypracování nezávazné cenové nabídky nám prosím pošlete upřesnění dat k odběrným místům.